Ogólne zasady i warunki

1. Definicje

Transport Talent prowadzi platformę, która łączy talenty z dziedzin technicznych, ekonomicznych i naukowych z odpowiednimi pracodawcami. Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie jako pracodawca lub utalentowany, zakładasz konto, które daje Ci dostęp do naszej platformy. Użytkownicy mogą przeglądać oferty pracy jako Talent i zapisywać potencjalnych pracodawców jako faworytów. Pracodawcy mogą publikować oferty pracy i śledzić aktywność utalentowanych osób. Dokument ten reguluje relacje pomiędzy firmą Transport Talent a Tobą poprzez określenie warunków korzystania z platformy.

2. Prawne

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie tworzy partnerstwa ani joint venture pomiędzy firmą Transport Talent a innymi stronami. Jesteśmy niezależnym dostawcą usług dla Ciebie i nie jesteśmy przez Ciebie zatrudnieni. Aby móc korzystać z usług platformy, każdy pracodawca lub osoba utalentowana musi zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Możemy przyjąć lub odrzucić wniosek o rejestrację według naszego uznania i zawiesić lub anulować rejestrację w dowolnym momencie, jeśli pracodawca lub talent naruszy te warunki. Podane przez Ciebie informacje (w tym, ale nie wyłącznie, poufne dane osobowe) wykorzystujemy do wsparcia procesu rekrutacji i związanych z nią funkcji administracyjnych. Obejmuje to przetwarzanie i przechowywanie informacji (w tym, ale nie wyłącznie, wrażliwych danych osobowych) oraz udostępnianie lub udostępnianie takich informacji potencjalnym pracodawcom. Do przetwarzania Państwa danych w ramach procesu rekrutacji wykorzystujemy strony trzecie. Możemy zbierać i agregować dane z dostarczonych przez Ciebie informacji, aby zrozumieć naszych użytkowników jako grupę, dzięki czemu możemy zapewnić Ci lepszą obsługę. Możemy również udostępniać informacje zbiorcze wybranym osobom trzecim bez ujawniania ich nazwisk lub danych identyfikacyjnych. Użytkownik zgadza się, że firma Transport Talent może wykorzystywać podane przez niego informacje (w tym bez ograniczeń poufne dane osobowe) w dowolny z tych sposobów. Przetwarzamy wszystkie dane podane przez Państwa podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych lub aplikacyjnych online, jak również innych formularzy, ocen lub danych osobowych podanych przez Państwa podczas korzystania ze strony internetowej zgodnie z GDPR. Więcej informacji na temat swoich danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Dane osobowe zawierające Twoje CV mogą być dostępne dla osób trzecich spoza EOG poprzez Bazę Danych o Talentach w Transporcie. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku ubiegania się o pracę, w której pracodawca ma siedzibę poza EOG. Rejestrując się i korzystając ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na ten transfer. Prawa do materiałów zamieszczonych na naszej stronie internetowej są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, prawami do oprogramowania i znaków towarowych, a użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej w sposób nie naruszający tych praw. Możesz kopiować materiały na naszej stronie internetowej dla własnego prywatnego lub domowego użytku, ale nie dla celów komercyjnych lub biznesowych. Aby zarejestrować się na naszej stronie internetowej i zalogować się podczas wizyty na niej, należy użyć nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe wykorzystanie swojego hasła, które powinno być przez cały czas poufne i nie powinno być ujawniane osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli uważasz, że Twoje hasło stało się znane komukolwiek innemu lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie użyte w sposób nieautoryzowany. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione lub niewłaściwe użycie lub ujawnienie haseł. Możemy zakończyć Twoje członkostwo i/lub odmówić Ci dostępu do naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części (w tym do wszelkich usług, towarów lub informacji dostępnych na lub za pośrednictwem naszej strony internetowej) w dowolnym momencie według naszego uznania i bez żadnych wyjaśnień lub powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (czy to bezpośrednie lub pośrednie, utrata biznesu, przychodów lub zysków, zmarnowane wydatki, korupcja lub zniszczenie danych lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty) wynikające z korzystania z naszej strony internetowej i niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność, czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób. Niniejszym wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki w odniesieniu do naszej strony internetowej i korzystania z niej przez użytkownika w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik zgadza się zwolnić nas z wszelkich kosztów, wydatków, roszczeń, strat, zobowiązań lub postępowań wynikających z korzystania z naszej strony internetowej lub jej niewłaściwego użytkowania. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli ktoś wysunie przeciwko Tobie roszczenie w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystanie z naszej strony internetowej oraz wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej podlegają prawu niemieckiemu i muszą być odpowiednio interpretowane. Sądom niemieckim przysługuje wyłączna właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z korzystania z naszej strony internetowej lub umów zawartych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w związku z tym.

3. Obowiązki

Podczas korzystania Transport Talent nie będziesz wykonywać żadnej z poniższych czynności: Naruszania jakichkolwiek praw, praw osób trzecich lub naszych zasad, takich jak Warunki Użytkowania; Omijania lub manipulowania naszą strukturą opłat, procesem rozliczeń lub opłatami należnymi od Transport Talent; Umieszczania fałszywych, niedokładnych, wprowadzających w błąd, oszukańczych, oszczerczych lub obraźliwych treści (w tym danych osobowych); Przekazywania swojego konta i nazwy użytkownika innej osobie bez naszej zgody; Rozpowszechniania lub umieszczania spamu, niechcianej lub masowej poczty elektronicznej, łańcuszków lub piramid; Rozpowszechnianie wirusów lub innych technologii, które mogą zaszkodzić Transport Talent, stronie internetowej lub interesom lub własności użytkowników Transport Talent (w tym ich prawom własności intelektualnej, prywatności i prawom do wizerunku) lub które są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są obraźliwe, oszczercze, naruszają prywatność, są wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, napastliwe lub mogą podżegać do nienawiści do jakiejkolwiek osoby; Modyfikować, tłumaczyć, dostosowywać, edytować, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać oprogramowanie używane przez nas w związku z naszą stroną internetową; Gromadzić informacje o użytkownikach, w tym adresy e-mail, bez ich zgody lub w inny sposób. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Transport Talent w momencie przyjęcia oferty pracy przez kandydata i potwierdzenia daty zgłoszenia, tak aby Transport Talent mógł obliczyć opłatę za umieszczenie w serwisie zgodnie z określonymi warunkami. Pracodawca zobowiązuje się do potwierdzenia przydatności kandydata na dane stanowisko. Uznaje się, że pracodawca sprawdza prawdziwość zgłoszenia kandydata i do jego obowiązków należy sprawdzanie referencji, przeprowadzanie dodatkowych kontroli, takich jak kontrola karalności, potwierdzanie kwalifikacji kandydata oraz upewnienie się, że kandydat jest w stanie sprostać wymaganiom związanym z wolnym miejscem pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby talent uzyskał wszelkie niezbędne zezwolenia na pracę i inne zatwierdzenia, a także za dopilnowanie, aby talent spełniał wszelkie wymogi medyczne lub inne kwalifikacje wymagane do jego przydatności lub wymagane przez prawo. Pracodawca zgadza się, że w ramach Platformy będą stosowane najlepsze praktyki w zakresie zachowania poufności danych. Pracodawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za pośrednictwo pracy, jeśli talent zostanie skierowany do pracodawcy i początkowo odrzucony, a następnie zostanie zatrudniony przez pracodawcę na tym samym lub podobnym stanowisku w ciągu dwunastu miesięcy od pierwszego wprowadzenia. Pracodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za staż, jeżeli talent zostanie przekazany i wynajęty przez Transport Talent do innej firmy lub przedsiębiorstwa, w tym do spółki zależnej, stowarzyszonej lub holdingowej pracodawcy, w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego wprowadzenia. Pracodawca upoważnia Talent Transportowy do pełnego ujawnienia informacji o Zleceniodawcy w odniesieniu do talentów przekazanych Talentowi Transportowemu przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy pracodawca otrzymał wcześniej życiorys kandydata, który również ubiegał się o tę samą pracę za pośrednictwem platformy, musi on przedstawić dowód, że kandydat najpierw zgłosił się bezpośrednio do pracodawcy. W takim przypadku, Talent Komunikacyjny zwróci opłatę za pośrednictwo pracy (jeśli została zawarta ugoda), jeśli talent może udowodnić, że aplikował bezpośrednio lub pośrednio na to samo stanowisko. Pracodawca zgadza się, że Transport Talent może używać swojego logo i nazwy firmy na platformie i może udostępniać swoim użytkownikom publicznie dostępne informacje o firmie.